Všeobecné obchodní podmínky

Společnosti HD MEDIA s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti HD MEDIA s.r.o. se sídlem: Hybešova 261/22, 602 00, Brno, IČO:05021421, DIČ: CZ05021421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93138 ( dále jen “prodávající“)se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky prostřednictvím internetového obchodu společnosti HD MEDIA s.r.o., na internetové stránce http://www.onecafedeparis.cz (dále jen „internetový obchod“), a blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupující:

Právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje zboží z internetového obchodu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy dle těchto všeobecných obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanovením §1751 odst.1. zák. č. 89/1998 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit zboží od prodejce, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek může být uzavřena v kupní smlouvě. Odchylní ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z doby platnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Registrace

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwaru a softwarového vybavení prodejce resp. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V případě že se kupující dobrovolně zaregistruje na stránkách prodávajícího za účelem plánovaného nakupování zboží, poskytuje své osobní údaje ke zpracování prodávajícímu v rozsahu:

  • Jméno, příjmení;
  • Adresa;
  • Datum narození;
  • Emailová adresa;
  • Telefonický kontakt;
  • Přihlašovací jméno a heslo.

A to za účelem registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího a souvisejícího vytvoření a správy účtu kupujícího pro účely objednávání a nákupu zboží, interních analýz, vyhodnocení spotřeby, preferencí a nákupního chování

Registrace je pro kupujícího dobrovolná a kupující ji může kdykoli zrušit.

Prodávající zpracovává osobní údaje po dobu trvání registrace a dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv nároku vyplývajícího z poslední uzavření kupní smlouvy od zrušení registrace.

3. Uzavření kupní smlouvy

Zboží lze objednávat pouze prostřednictvím formulářů internetového obchodu prodávajícího (dále jen „objednávka“). Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu povinen zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze strany kupujícího. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky.

3.1 objednané (objednané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.2 způsob platby cen zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a

3.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako " objednávka ").

Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která byla zaslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění nabídku prodávajícího.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Odesláním objednávky souhlasí kupující s výši ceny zboží, náklady na dodání, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím (akceptací) objednávky prodávajícím. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. Písemně nebo telefonicky).

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s níže uvedenými záručními a reklamačními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2161 obč. zák.). Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo osobně na adrese: Terezy Novákové 64, 621 00, Brno. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email. V případě nesplnění těchto požadavků nelze k reklamaci přihlížet; o tom prodávající kupujícího informuje.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, nedodává do ČR, v případě vyprodání zásob, došlo-li k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo-li k objednání většího než obvyklého množství zboží apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran.

Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém úložišti prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené uzavřené smlouvě, nejdéle však po dobu 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Prodávající má právo odmítnout či zrušit jakoukoli objednávku v případě zjištění, že se jedná o osobu mladší 18 let. Kupující při objednávce zboží a jejím odesláním prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let, pokud není prodávajícím vyžadováno jiné potvrzení této skutečnosti.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na balení a dopravu.

4. Kupní cena zboží

Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy mohou kupující platit kupujícímu následujícími způsoby:

4.1 v hotovosti na adrese Terezy Novákové 64, 621 00, Brno Řečkovice

4.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

4.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400987587/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen "účet prodávajícího").

Cena za dopravu je uvedena na stránkách internetového obchodu prodávajícího www.onecafedeparis.cz. Tyto ceny platí pro objednání zboží v obvyklém množství. Zásilky lze doručit pouze do vyjmenovaných zemí (viz ceník poštovného, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek). Pokud má kupující zájem o zaslání zboží do jiné země, než která je uvedena v ceníku poštovného, je nezbytné, aby za tímto účelem kontaktoval prodávajícího.

Způsoby platby kupní ceny a nákladů na balné a dopravu jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu prodávajícího http://www.onecafedeparis.cz. Úhrada kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu může probíhat jedním z následujících způsobů:

4.1.a) v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží v provozovně

4.2.b) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku do místa určeném kupujícím

4.3.c) platba předem prostřednictvím platební karty nebo dle předchozí domluvy bankovním převodem.

Při dodání zboží na dobírku – dle bodu b) shora nebo při platbě předem – dle bodu c) shora této části obchodních podmínek, je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží/před odesláním zboží, dle skutečnosti, vždy úplnou kupní cenu (tj. cenu za zboží včetně poštovného a balného). Při osobním převzetí zboží kupujícím na adrese provozovny prodávajícího je kupující povinen zaplatit sjednanou kupní cenu zboží a balné. Konečný daňový doklad – pokladní doklad (případně pro právnické osoby faktura) je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list. Kupující souhlasí s tím, že v případě platby kupní ceny, která má charakter evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající vystaví Kupujícímu účtenku ve smyslu tohoto zákona dle své volby v papírové anebo elektronické formě, samostatně anebo jako součást daňového dokladu.

Spolu s kupní cenou je kupující povinen platit kupujícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti nebo v případě platby za hotovost je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu za splnění okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Pokud je v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje se kupujícímu daňový doklad - doklad o výdajích provedených na základě kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je daňovým poplatníkem z přidané hodnoty. Daňový doklad - vystaví vystavovatel fakturu kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej elektronicky na elektronickou adresu kupujícího.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva. Poskytne-li prodávající kupujícímu zdarma dárek, uplatní se ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.

5. Přeprava a převzetí zboží

Způsob dodání je uveden na stránkách internetového obchodu prodávajícího http://www.onecafedeparis.cz a zajišťuje ho společnosti Česká pošta. Zásilka se zbožím je přepravována jako Obchodní balík, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce přepravní společnosti kupujícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží nebo případně samotné zboží (a za tím účelem rozbalit) a před výtěžkem zboží v případě, že výnos zajišťuje kupující sám. Při zajištění výnosu prodávajícím je možné provést kontrolu po vynesení. V případě jakýchkoli závad je kupující povinen tyto informace neprodleně oznámit tomuto dopravci. V případě, že došlo k neoprávněnému vniknutí obalu z vadou do přepravky, nemusí kupující převzít zásilku od přepravce. O tomto musí kupující prodávajícího bezodkladně informovat.

6. Termín dodání zboží

Je-li zboží skladem, bude doručeno kupujícímu na území ČR do 5 pracovních dnů, výjimečně i déle od odeslání oznámení o expedici objednaného zboží prodávajícím kupujícímu (v takovém případě není prodávající v prodlení). V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě, vyrozuměn nejpozději 4. pracovní dní po dni podání objednávky. Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na adrese: Terezy Novákové 64, 621 00, Brno. Při platbě zboží předem, není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na balné a dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze kromě jiného odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, upravené podle přání kupujícího nebo jeho osoby, z kupní smlouvy o dodávce zboží vystavené rychlé zkáze, která byla po dodávce smíchána neodvratně s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který spotřebitel vyňal z obalu a z hygienických důvodů nelze vrátit kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná se o případ uvedený viz výše všeobecných obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy kupní smlouva nelze zrušit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodávka několika částí, tato lhůta uplyne od dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno odesílateli v termínu uvedeném v předchozích řádcích. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využívat vzorový ,,formulář“, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodejce nebo prodejce elektronické pošty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek s kupní smlouvou od počátku ruší. Zboží musí být vráceno kupujícímu do 14 dnů od doručení smlouvy o odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupujícího náklady spojené s vrácením zboží kupujícím, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno svým charakterem obvyklým poštovním způsobem.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vyplívající ze zákona, vrátí prodejce peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým přijal prodejce od kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnutému kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím nebo jiným způsobem, pokud kupující souhlasí s tím, že další náklady nevzniknou kupujícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal kupujícímu.

Nárok na náhradu škody vzniklých za zboží je prodejcem oprávněn jednostranně započítat proti kupujícímu nárok na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanoveními § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je také prodejcem oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodejce kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnuto kupujícímu dar, smlouva o dárcovství mezi kupujícím a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva zaniká s tím, že kupující je povinen vrátit se kupujícím poskytnutý dar. Platí i pro případy odstoupení od smlouvy uskutečněné kupujícím podnikatelem.

8. Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení s převzetím a prodávající má právo v případě, že kupujícím objednané zboží mělo být dle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, resp. marným doručením zboží, které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, má prodávající rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši. Náklady, které nepřevzetím zboží prodávajícímu vznikly, jsou určeny na základě dohody smluvních stran ve výši 10 % z ceny zboží, které bylo marně dodáváno kupujícímu, a dále poštovné a balné. Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v Dárkové prodejně v Plzni nebo Kozlím obchodě ve Velkých Popovicích nebo Radegastově obchodě v Nošovicích zde bude rezervováno maximálně po dobu 14 dnů, přičemž po marném uplynutí této doby daná kupní smlouva pozbývá bez dalšího platnosti a výše uvedené platí obdobně.

9. Práva a povinnosti smluvních stran

V případě jakékoliv sporu vzniklé mezi smluvními stranami se budou řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že kupující není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud prodávajícího.

V případě, že kupující je spotřebitel, je kupující v případě vzniku sporu mezi kupujícím a prodávajícím oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, a to prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno.

10. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " nařízení GDPR ") zpracováním osobních údajů.

Kupující, který je fyzickou osobou, má možnost v rámci registrace udělit souhlas se zasíláním reklamních a propagačních emailů prodávajícím nad rámec obsahu objednávek zboží.

11. Odpovědnost za vady a reklamace

Podrobné informace o vadách, následných reklamacích a postupu při jejich řešení vede prodejce v Reklamačních podmínkách uvedených na svých webovách stránkách.

12. Závěrečná ustanovení

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (www.coi.cz).

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí platným právním řádem České republiky a platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Jakékoliv spory z podmínek či smlouvy vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice.

Tyto VOP tvoří nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Ujednání ve smlouvě mají přednost před ujednáními v VOP.

Stane-li se některé z ustanovení OP neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.

Tyto OP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu prodávajícího http://www.onecafedeparis.cz., tj. dnem 16.07.2019

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP bez předchozího upozornění.

Web se zabývá prodejem alkoholických nápojů, z toho důvodu je jeho obsah přístupný pouze osobám starších 18 let.

Pokud nespňujete tuto věkovou hranici, budeme se na Vaši návštěvu těšit za pár let!

Doručujeme i na Slovensko